Καλοκαιρινά παιχνίδια - Για παιδιά που ετοιμάζονται για την Γ' Δημοτικού

8 ΔÈ Ù‡¯Ë! Δ·Íȉ‡ÂȘ Ì ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ. °È· Ó· ÚÔÛÁÂȈı›˜, ‚Ú˜ ÛÙÔ ÎÚ˘ÙfiÏÂÍÔ ÔÎÙÒ Ï¤ÍÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ Î·È ¯ÚˆÌ¿ÙÈÛ¤ Ù˜. I A E ƒ √ ¢ P O M I O º ° P A ¶ I § O T O ™ A E O A ™ T A P B I ¢ P E ™ A ¶ O ° E I ø ™ H K § O B ¶ P O ™ ° E I ø ™ H ™ H £ ° A O X I æ A ¢ ™ O P I A P ¢ I A ¢ P O M O ™ A § A E P O ™ Y N O ¢ O ™ P A B E £ K § M O B P E E I ™ I T H P I O £ I K ™ T A P T ™ A I § N T O ¶ A P £ E B A § I T ™ A

RkJQdWJsaXNoZXIy MTY1MTE=